THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ NGẮN HẠNCăn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đào tạo liên tục CBYT;Nhằm hỗ trợ các cơ sở y tế thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế, đồng thời bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên ...